COVID-19 och dess påverkan på handeln

Covid-19 påverkar handeln över hela världen, och det är svårt att sia om hur stor påverkan är. De flesta bedömare anser att vi kommer att se negativa siffror under helåret 2020, men att mycket återhämtar sig under 2021. Dock är alla prognoser i dagsläget mycket osäkra.

Konjunkturinstitutet (Sverige)
Covid-19-pandemin kommer att drabba den svenska ekonomin hårt enligt Konjunkturinstitutet (april 2020). Myndigheternas uppmaning att begränsa de sociala kontakterna har en kraftigt dämpande effekt på hushållens efterfrågan samtidigt som leveransproblem stör produktionen i delar av näringslivet.

Konjunkturinstitutet spår att BNP krymper med 6 % andra kvartalet och över 3 % i år och att arbetslösheten stiger från 7 % till knappt 9 %. Hushållens konsumtion väntas minska med nära 3 % under 2020. För handeln med varor och tjänster antas tjänstesektorn minska med drygt 6 % under 2020, medan handeln (inkl e-handel) antas öka med totalt drygt 3 %, där dagligvaruhandeln ser en kraftfull ökning med 6,5 % och sällanköpsvaruhandeln en mer modest ökning med dryga 0,5 %. Detta kan jämföras med utfallet för 2019, där detaljhandeln ökade med 2,1 % och tjänstesektorn med 1,7 %.

Under 2021 väntas detaljhandeln öka med knappt 3 % (där förhållandet mellan dagligvaror och sällanköpsvaror väntas jämnas ut), och tjänstesektorn studsa tillbaka med en ökning på drygt 7,5 %. Antaganden för prognosen:

•Covid-19-pandemin ebbar ut under senare delen av 2020.
•20 procent av de sysselsatta antas bli sjuka i covid-19 eller uppvisa symptom som påminner om covid-19 under 2020 och stannar hemma från jobbet i två veckor, till största delen under Q2 och Q3.
•Under Q2 tas VAB ut motsvarande en månads stängning av förskolor och grundskolor.
•100 000 personer korttidspermitteras till i snitt 50 % under Q2, Q3 och Q4.
•Staten vidtar omfattande stödåtgärder.

Osäkerheten kring Konjunkturinstitutets prognos är stor med risk för en sämre utveckling.

IHL (USA)
Konsultföretaget IHL  har under mars 2020 tagit fram en prognos för hur COVID-19 kan komma att påverka handel (exkl renodlad e-handel) och restaurang-/hotellförsäljning under 2020 globalt, med en uppdatering för USA den 15 april 2020. Deras ingående antaganden är:

•2 månaders nedstängning av allt som inte är nödvändigt, dvs i princip allt utom dagligvaror och apotek, därefter olika grader av social distansering under en längre period, sannolikt resten av 2020.
•Stimulanspaketen är till viss del skadliga för handelns återhämtning eftersom de kan innebära att en anställd får mer pengar för att vara hemma än att arbeta. Det kan betyda att även om efterfrågan kommer tillbaka kommer aktörerna ha svårt att möta den.

USA hade mycket stark handel under årets första två månader (till skillnad från Europa) vilket gav dem en bra utgångspunkt vid inträdet i pandemin. Under 2020 bedöms, i Nordamerika, dagligvaruhandeln att öka betydligt, med över 15 %, medan sällanköpsvaruhandeln   (-10 à 25 %) och restaurang och hotell (- 25 á 30 %) tappar. Totalt beräknas förlusten till knappt 4 % för retail och hotell/restaurang, att jämföra med prognosen före Covid-19 på + 1%. Jämfört med Konjunkturinstitutets svenska prognos är tendenserna desamma, men svängningarna större.

IHL beräknar också effekterna i Europa, där tendenserna ser likartade ut, men uppgångar på dagligvarusidan och nedgångar för sällanköpsvaror och hotell/restaurang jämfört med tidigare ställda prognoser. Undantaget är Ryssland, som ser negativa siffror över hela linjen, vilket sannolikt beror på att Ryssland påverkas negativt av fallande oljepriser. I Skandinavien prognosticeras dagligvaruhandeln öka med ungefär hälften av det som sällanköpsvaruhandeln tappar, + 6 miljarder dollar på dagligvarusidan och – 12,2 miljarder dollar på sällanköpsvarusidan jämfört med tidigare prognos för 2020. Hotell och restaurang väntas tappa knappt 8 miljarder dollar.

Slutsats
2020 kommer att vara tungt, men med uthållighet och rätt åtgärder inför 2021 bör de flesta sektorer se goda möjligheter till återhämtning.

Baseras på data tillgänglig 20200415.


Artikelförfattare:
Lisa Lagerén, Partner RSD